رانندگي صرفا به شخصيت ربط ندارد

رانندگي صرفا به شخصيت ربط ندارد

رانندگي صرفا به شخصيت ربط ندارد

 پرخاشگري به‌ويژه در رانندگي تحت‌تاثير مولفه‌هاي متعددي است که هر يک به ميزان مشخصي بر بروز اين رفتار موثر است؛ مولفه‌هايي مانند شخصيت افراد، استرس‌هاي محيطي و اجتماعي، ترافيک، آلودگي هوا و محيط، عوامل موثر بر امنيت اجتماعي، آموزش و الگوهاي رفتاري شايع در جامعه از جمله مسايلي است که مي‌تواند روي رفتارهاي رانندگي در افراد تاثير بگذارد. به‌طور مثال، شواهد نشان مي‌دهد رفتار مسري است و فردي که در حوزه‌هاي مختلف جامعه و خانواده غير از حوزه رانندگي با پرخاشگري مواجه باشد اين رفتار را به‌عنوان يک راه‌حل دم‌دستي در رانندگي خود نشان مي‌دهد، زيرا رفتار قابل يادگيري است و او پرخاشگري را آموخته است.

اما کمتر شاهديم که در زندگي و محيط‌هاي آموزشي به مهارت‌هاي کنترل و مديريت خشم توجه شود تا افراد بتوانند رفتار متناسب ياد بگيرند.البته نمي‌توان منکر شد که شخصيت افراد نيز در رفتارهاي رانندگي آنها و بروز پرخاشگري موثر است. به عنوان نمونه، شخصيت‌هاي تکانشي معمولا رفتارهاي سريع و واکنش‌هاي جنگ و گريز در مقابل خطر از خود نشان مي‌دهند، اما اينکه رفتار‌هاي رانندگي را صرفا ناشي از شخصيت افراد بدانيم نگاه ناقصي است و بايد همه جوانب اين موضوع را در نظر گرفت.

روزنامه سپيد شماره 427 تاريخ 3 شهريور 93 

دکتر محمد اربابي
روان‌پزشک و دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران