کیفیت خواب عامل موثر در جلوگیری از بروز آلزایمر

کیفیت خواب عامل موثر در جلوگیری از بروز آلزایمر

 کيفيت خواب بسيار مهم است، خواب مي تواند از بيماري دمانس جلوگيري کند

افرادي که به طور ارثي، نوع خاصي از پروتئين APOE را دارند به احتمال بالايي مبتلا به بيماري آلزايمر – دمانس مي شوند. عليرغم اين امر ، يک خواب راحت و آرامش بخش مي تواند مانع از بيماري شود. اين موضوع ، نتيجه ي پژوهش دانشمندان کانادايي مي باشد.
افرادي که بطور ارثي داراي نوع خاصي از پروتئين به نام APOE هستند که در سوخت و ساز چربي دخالت دارد، بطور خيلي جدي در معرض تهديد بيماري آلزايمر– دمانس قرار دارند. با اين وجود يک خواب راحت مي تواند از ابتلا به بيماري جلوگيري کرده و يا حداقل شروع آن را به تآخير بيندازد.
اين نتيجه ي تازه ترين تحقيق اندرو ليم (1) از دانشگاه تورنتو- کانادا است.
افراد شرکت کننده در تحقيق 700 نفر مرد و زن با معدل سني 82 سال بوده و همه درخانه هاي خودشان زندگي مي کردند( نه در آسايشگاه) و در زمان شرکت درپژوهش، هيچکدام مبتلا به دمانس نبودند. آزمايشات ژنتيکي نشان دادند که 150 نفر از شرکت کنندگان داراي ژن APOE هستند. همينطورژن الل اپسيلون 4 . طبق گزارش محققان در JAMA Neurologyشماره ي 70 صفحه ي 1544 مي بايست ظرف مدت شش سال تقريبا 100 نفر ازاين شرکت کنندگان به بيماري آلزايمر – دمانس مبتلا مي شدند که از ميان آنها 31 نفر داراي نوع نامناسب يا پرخطرژن APOE بودند. تحقيقات تا کنون نشان داده اند که بطور آشکاري افراد مبتلا به آلزايمر قبل از ابتلا ، اکثرا شبها خيلي بد خوابيده و خواب راحتي نداشته اند.
تفاوت معني¬دار
اين موضوع مربوط مي شود به شرکت کنندگاني که داراي ژن پرخطر APOE بودند: هرچقدر که، تعداد بيدارشدن هاي شبانه ي اين افراد زياد بودو به تبع آن خواب آرامش بخش و عميقي نداشتند ، به همان اندازه هم ابتلا آنان به دمانس بيشتر بود. برعکس، شرکت کنندگاني که طول شب را راحت خوابيده و کمتر بيدار شده بودند مبتلا به دمانس نشدند و اين تفاوت، بسيار بزرگ و معني دار بود: بسته به اينکه شرکت کنندگان در تحقيق با ژن پرخطر در طول شب زياد بيدار مي شدند يا Andrew Lim(1) به ندرت، ،ريسک ابتلا به آلزايمر ، دو تا چهار برابر بيشتر از مردان و زناني بود که ژن بدون خطر را داشتند. يعني چنانچه افرادي با ژن پرخطر، شبها کمتر بيدار شوند و خواب راحتي داشته باشند و افرادي با ژن بي خطر، شبها مرتب بيدار شوند و خواب آرامش بخشي نداشته باشند احتمال ابتلا اين افراد به آلزايمر – دمانس دو تا چهار برابر بيشتر ( از مردان و زناني با ژن پرخطر و خواب آرامش بخش) است. همچنين افرادي که هيچيک از انواع ژن (چه پرخطر و چه بي خطر) دمانس را نداشته و الل اپسيلون 4 را داشتند، به هر نسبتي که شبها کمتر بيدار مي شدند وخواب راحت داشتند، به همان نسبت هم از نظر رواني،داراي روحيه اي سالم تر و قوي تربودند.
با مطالعات کالبدشکافي که روي 200 نفر از درگذشتگان انجام شد، اين تيم تحقيق به اين نتيجه رسيدند که خواب بد موجب افزايش رسوبات آميلوئيد بتا و چيزهاي ديگر در مغزمي شود که اين رسوبات با توليد پروتئين مسبب بيماري آلزايمر، مرتبط است.

نام نويسنده ي مقاله: Nicola von Lutterotti
مترجم: فريده فيضي درخشي،کارشناس ارشد روان¬شناسي