ارتباط برونگرايي و درونگرايي با محل زندگي افراد مکان مورد علاقه درونگراها و برونگراها براي زندگي

ارتباط برونگرايي و درونگرايي با محل زندگي افراد مکان مورد علاقه درونگراها و برونگراها براي زندگي

محققان با انجام سه مطالعه بر روي ارتباط بين شخصيت و جنبه‌‎هاي فيزيکي محيط زيست به نتايج قابل توجهي دست يافتند.
در اين تحقيق، وضعيت زندگي افراد در دشت و نواحي کوهستاني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد، از ميان پنج صفت اصلي شخصيتي، يکي از صفات يعني درونگرايي يا برونگرايي با مکان مورد علاقه فرد در ارتباط است.

اين مطالعه همچنين نشان داد، افراد در هنگام سفر با ديگران در 75 درصد موارد مناطق کنار دريا و در 25 درصد موارد مناطق کوهستاني را ترجيح مي‌دهند؛ برعکس در شرايط تنهايي در 52 درصد موارد کوهستان و در 48 درصد موارد کنار دريا را مي‌پسندند.

نتايج اين بررسي حاکي از آن است که افراد درونگرا تمايل به زندگي در مناطق کوهستاني دارند و افراد برونگرا بيشتر تمايل دارند در مناطق باز و مسطح زندگي کنند. هنوز شواهد قطعي براي اينکه زندگي در کوهستان سبب درونگرايي مي‌شود وجود ندارد.
اين نخستين پژوهش درخصوص ارتباط برونگرايي و درونگرايي با محل زندگي افراد است. نتايج تحقيق در مجله Personality and Social Psychology آمده است.