مجموعه همايش هاي مردمي با رويکردتغيير با عنوان استرس و مديريت آن در زندگي

مجموعه همايش هاي مردمي با رويکردتغيير با عنوان استرس و مديريت آن در زندگي

مجموعه همايش هاي مردمي با رويکردتغيير با عنوان " استرس و مديريت آن در زندگي"

"سلامت و زندگي" با شعار "آموزش براي تغيير" قصد ارتقاء اطلاعات پزشکي و سلامت شما را دارد. در همين راستا هر ماه يک همايش با موضوعات مختلف در سالن آفتاب مجموعه فرهنگي هنري ايوان شمس برگزار ميگردد و ورود براي عموم آزاد ميباشد.


در سخنراني بيست وچهارمين همايش سلامت و زندگي با موضوع استرس و مديريت آن در زندگي دکتر محمد اربابي با عنوان شناخت استرس و راه هاي مقابله با آن و دکتر توحيد سيف برقي با عنوان اضطراب ورزش به ايراد سخنراني مي پردازند.


اين همايش پنج شنبه چهارم دي ماه 93 ساعت 17 در آفتاب مجموعه فرهنگي هنري ايوان شمس برگزار ميگردد و ورود براي عموم آزاد ميباشد.