همکاران

همکاران

         

دکتر محمد اربابي

متخصص اعصاب و روان، فلوشيپ اعصاب

 

دکتر سعيده زمردي

دکتري روان شناسي سلامت

     

دکتر سارا هاشم پور

متخصص اعصاب و روان، فلوشيپ روان تني

 

 دکتر حميدرضا توفيقي

متخصص اعصاب و روان 

 

   

دکتر جاويد پيماني

متخصص علوم اعصاب